ബാങ്കിംഗ് വിവർത്തന പരിഹാരം

പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ നൽകുകയാണെങ്കിൽ, 68% ഇന്ത്യക്കാരും ഇതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഇല്ലാത്ത 190 ദശലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാരുമായി അവരുടെ ഇഷ്ടഭാഷയിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?

ഇന്ത്യയിൽ പകർച്ചവ്യാധി ബാധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗം നഗരത്തെ മറികടന്നു

ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുക

നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലേ?

ബാങ്കിംഗ് കൂടുതൽ പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ആവിഷ്‌കരിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഞങ്ങളുടെ ഭാഷാ പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.

റെവറി സേവനം നൽകുന്ന ബാങ്കുകൾ

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയുക

ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. വരൂ, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം!