സാമ്പത്തിക വിവർത്തന പരിഹാരം

40% ഉപഭോക്താക്കൾ സങ്കീർണ്ണമായ ഭാഷയിൽ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും മനസിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഓൺലൈനിൽ വായ്പ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല.

നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾ‌ക്ക് ‌സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ‌ ലളിതമാക്കുന്നതിന് അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഓൺ‌ലൈനായി യാന്ത്രിക  ബഹുഭാഷാ ആശയവിനിമയം ഉപയോഗിക്കുക.

നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?

ഇന്ത്യയിൽ പകർച്ചവ്യാധി ബാധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗം നഗരത്തെ മറികടന്നു

ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുക

നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലേ?

ഫിൻടെക് കൂടുതൽ പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ആവിഷ്‌കരിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഞങ്ങളുടെ ഭാഷാ പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

റെവറിയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ശാക്തീകരിക്കുന്ന ഫിൻ‌ടെക് സംരംഭങ്ങൾ

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയുക

ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. വരൂ, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം!